اینترنت اشیا و دستگاه های الکترونیکی
عصر وسایل تحت شبکه، اینترنت اشیا و ارتباط ماشین با ماشین